Εκστρατεία ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της ΕΕ

CAP-acity for the future

Εκστρατεία ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Ενημερωτικό Digital Leaflet

Γενικές πληροφορίες για την ΚΑΠ

Η ΚΑΠ αφορά τα τρόφιμα, το περιβάλλον καθώς και την ύπαιθρο και αποτελεί την σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, εξασφαλίζοντας σταθερή προσφορά τροφίμων, διασφαλίζοντας το εισόδημα των γεωργών, προστατεύοντας το περιβάλλον και διατηρώντας ζωντανές τις διάφορες αγροτικές περιοχές.

Ιστορική Αναδρομή της ΚΑΠ

Δείτε παρακάτω μερικά από τα βασικά ορόσημα στην ιστορία της ΚΑΠ.

Χρονοδιάγραμμα μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

Δείτε παρακάτω μερικά από τα βασικά ορόσημα στην ιστορία της ΚΑΠ.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

 • Υποστηρίζει 7 εκατομμύρια δικαιούχους σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Παρέχει υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε 447 εκατομμύρια Ευρωπαίους.
 • Έχει προϋπολογισμό 386,6 δισ. ευρώ, το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.
 • Συμβάλλει στη δράση για το κλίμα με περίπου το 40% του προϋπολογισμού της.

Η ΚAΠ διαιρείται σε δύο πυλώνες και έχει τρεις κύριους τομείς δράσης:
 • άμεση στήριξη (πρώτος πυλώνας),
 • μέτρα για την αγορά (πρώτος πυλώνας), και,
 • αγροτική ανάπτυξη (δεύτερος πυλώνας).

Η λειτουργία της ΚΑΠ σε καθημερινή βάση αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών, πάντοτε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ ως θεματοφύλακα των οικονομικών της ΕΕ.

Η νέα ΚΑΠ 2023-2027

Η νέα ΚΑΠ είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας, της δασοκομίας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Οι δέκα κύριοι στόχοι της νέας ΚΑΠ 2023-2027 που συνδέονται με τους κοινούς στόχους της ΕΕ για κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα στη γεωργία και τις αγροτικές περιοχές, συνοψίζονται παρακάτω:

 • Εξασφάλιση δίκαιου εισοδήματος για τους γεωργούς
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας
 • Βελτίωση της θέσης των γεωργών στην τροφική αλυσίδα
 • Δράση για την κλιματική αλλαγή
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας
 • Ενθάρρυνση της ανανέωσης των γενεών
 • Τόνωση των αγροτικών περιοχών
 • Προστασία της υγείας και της ποιότητας των τροφίμων
 • Ενίσχυση των γνώσεων και της καινοτομίας.