Έναρξη Εκστρατείας Ενημέρωσης ‘‘CAP in our lives’’

Η εκστρατεία ενημέρωσης για την Κοινή Αγροτική Πολιτική ‘‘CAP in our lives’’ υλοποιείται από την εταιρεία Aspon Consulting Ltd και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι μια από τις σημαντικότερες και μακροβιότερες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και καθίσταται ζωτικής σημασίας για την προώθηση ενός ευημερούντος και βιώσιμου μέλλοντος για τον πολύπλευρο τομέα της γεωργίας. Με ουσιαστική επιρροή σε διάφορες οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές, η αποτελεσματική χάραξη πολιτικής στο πλαίσιο της ΚΑΠ διαδραματίζει βασικό ρόλο στη στήριξη του αγροτικού τομέα της ΕΕ, της αγροτικής ανάπτυξης και στη διασφάλιση της βιώσιμης γεωργικής ανάπτυξης, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η ΕΕ προωθεί μια εποικοδομητική σχέση μεταξύ γεωργίας και κοινωνίας καθώς και μεταξύ της Ευρώπης και των αγροτών της, δημιουργώντας μια πολιτική που ισχύει για όλες τις χώρες και τους πολίτες της ΕΕ και τους ωφελεί με διάφορους τρόπους.

Η υλοποίηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτική της ΕΕ (ΚΑΠ) ξεκίνησε το 1962 έχοντας πέντε κύριους βασικούς στόχους:

  • Την στήριξη των γεωργών και βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας, εξασφαλίζοντας σταθερή προσφορά τροφίμων σε προσιτές τιμές,
  • Τη διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους γεωργούς της ΕΕ,
  • Την συμβολή ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων,
  • Τη διατήρηση των αγροτικών περιοχών και των τοπίων σε όλη την ΕΕ,
  • Τη διατήρηση της ζωντάνιας της αγροτικής οικονομίας με την προώθηση της απασχόλησης στους τομείς της γεωργίας και των γεωργικών προϊόντων διατροφής και σε συναφείς τομείς.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συνολικές δαπάνες της ΚAΠ στην Κύπρο για το 2020 ανήλθαν σε περίπου €72,9 εκατομμύρια, εκ των οποίων το 74,1% αντιστοιχεί σε δαπάνες στο πλαίσιο του 1ου Πυλώνα της ΚΑΠ που παρέχει άμεση στήριξη με τη μορφή πληρωμών στους αγρότες/παραγωγούς καθώς και στήριξη σε διάφορα μέτρα της αγοράς, ενώ το υπόλοιπο 25% αντιστοιχεί σε δαπάνες που σχετίζονται με την αγροτική ανάπτυξη. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 78,5% των δαπανών της ΚΑΠ με τη μορφή άμεσων πληρωμών στην Κύπρο αφορά τον τομέα οινοποιίας (περίπου €4,64 εκατομμύρια).

Οι δραστηριότητες που θα εκτελεστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκστρατείας ενημέρωσης με κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με το γεγονός ότι η ΚΑΠ ωφελεί όλους τους πολίτες της ΕΕ έχουν σχεδιαστεί γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες/ειδικούς στόχους όπως αναφέρονται παρακάτω:

  1. Αποτελεσματική εμπλοκή των σχετικών ενδιαφερομένων σε διάφορους γεωργικούς τομείς στην Κύπρο και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο της ΚΑΠ στη στήριξη της γεωργίας και της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του τομέα.
  2. Εστίαση στην ευαισθητοποίηση της νεολαίας σχετικά με τη σημασία της γεωργίας και τους τρόπους με τους οποίους η ΚΑΠ συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας στην ΕΕ, στην παροχή στήριξης σε νέους αγρότες, στην προώθηση της υγιεινής διατροφής, καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων όπως η επισιτιστική ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη γεωργία.
  3. Εκτέλεση δράσεων που συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις σημαντικές επιπτώσεις που επιτυγχάνονται μέσω της ΚΑΠ, παρέχοντας τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο και τη συνάφεια της στήριξης της ΕΕ στη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, εστιάζοντας στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις της γεωργίας και πώς αυτές ενισχύονται μέσω της αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής.