Εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων και η στήριξη της ΚΑΠ

Η Κύπρος λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη στήριξη των γυναικών στη γεωργία, ευθυγραμμιζόμενη με τον σχετικό στόχο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την ενίσχυση των γυναικών γεωργών. Η Εθνική Στρατηγική της χώρας για την ισότητα των φύλων λειτουργεί ως κρίσιμο πλαίσιο για την επίτευξη αυτού του στόχου, με συγκεκριμένα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η Εθνική Στρατηγική περιγράφει δύο βασικές δράσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στον γεωργικό τομέα, δράσεις που αφορούν τόσο την αγροτική ανάπτυξη όσο και τις πρωτοβουλίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Στο πλαίσιο της κατηγορίας “Φύλο και Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή, Ενέργεια και Μεταφορές”, η στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της προβολής των γυναικών και των αγροτών στην ύπαιθρο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις έμφυλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής αλλά και της ενεργειακής κρίσης.

Μία από τις κύριες δράσεις στο πλαίσιο αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνει την δημιουργία προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης για τις γυναίκες και τους άνδρες της υπαίθρου. Με την ενδυνάμωση των γυναικών της υπαίθρου ώστε να επιτύχουν οικονομική ανεξαρτησία, η πρωτοβουλία αυτή αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην αγροτική οικονομία. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, μαζί με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, θα ηγηθούν αυτής της προσπάθειας, συνεργαζόμενοι με αρμόδιους φορείς, όπως το Γραφείο Επιτρόπου για την Ισότητα των Φύλων και το Γραφείο Επιτρόπου για το Περιβάλλον. Η δράση αυτή, η οποία προβλέπεται να διαρκέσει από τις αρχές του 2024 έως τα τέλη του 2026, θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου 2023-2027 της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 15.000 ευρώ (€5.000 ανά έτος)

Εκτός από την οικονομική ενδυνάμωση, η εθνική στρατηγική εξετάζει τη σημασία της ψηφιακής ένταξης για τις γυναίκες της υπαίθρου. Στο πλαίσιο της κατηγορίας “Φύλο – Έρευνα, καινοτομία και ψηφιακός μετασχηματισμός”, η στρατηγική στοχεύει στην ενδυνάμωση τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών ως προς την ισότιμη αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων. Συγκεκριμένα, αφορά την ανάπτυξη προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης προσαρμοσμένων για τις γυναίκες της υπαίθρου, με έμφαση στην ενίσχυση της παραγωγικότητάς τους στον αγροτικό τομέα και στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις αγροτικές και ορεινές περιοχές.

Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν ένα φάσμα θεματικών, όπως ψηφιακές δεξιότητες, ψηφιακό μάρκετινγκ και οικονομική εκπαίδευση, με στόχο να εξοπλίσουν τις γυναίκες με τα απαραίτητα εργαλεία για να συμμετέχουν ισότιμα σε πρωτοβουλίες αγροτικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής θα επιβλέπει την υλοποίηση της δράσης αυτής, σε συνεργασία με διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς εταίρους, όπως το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπριου, το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία θα ξεκινήσει εντός του 2024 έως τα τέλη του 2026, με ενδεικτικό προϋπολογισμό 60,000 ευρώ, λαμβάνει συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-2027, καθώς και στήριξη από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Next Generation EU.