Ενδυνάμωση Αγροτικών Κοινοτήτων: Συζήτηση με τον Διευθυντή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, Μάριο Ιωάννου, σχετικά με τη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης για την Πάφο

Καλημέρα κύριε Μάριε Ιωάννου. Σας ευχαριστούμε που αφιερώσατε χρόνο για να μιλήσετε μαζί μας. Ως Διευθυντής της Εταιρείας και Γενικός Συντονιστής της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, ο ρόλος σας είναι καθοριστικός για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πάφου. Θα μπορούσατε να εξηγήσετε πώς το έργο σας και το πρόγραμμα LEADER ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ;

Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Πράγματι, το έργο που κάνουμε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ, ιδιαίτερα μέσω της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER, ευθυγραμμίζεται στενά με τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η ΚΑΠ στοχεύει να υποστηρίξει τις βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, την αγροτική ανάπτυξη και την ευημερία των αγροτικών κοινοτήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόγραμμα LEADER είναι μία από τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούνται μέσω της ΚΑΠ και εστιάζει σε προσεγγίσεις από κάτω προς τα πάνω (bottom-up, community-driven), με γνώμονα την κοινότητα για την αγροτική ανάπτυξη, δίνοντας τη δυνατότητα στους τοπικούς φορείς να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες προκλήσεις και ευκαιρίες στις περιοχές τους. Ως Διευθυντής Εταιρείας και Γενικός Συντονιστής της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης LEADER, επιβλέπω τη διαχείριση και τον συντονισμό του τοπικού προγράμματος LEADER. Αυτό περιλαμβάνει την παρακολούθηση των οικονομικών πτυχών των έργων και την παροχή συμβουλευτικής βοήθειας στους δικαιούχους, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων.

Είναι ενδιαφέρον να μάθουμε πώς οι προσπάθειές σας συμβάλλουν στους ευρύτερους στόχους της ΚΑΠ. Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένα παραδείγματα έργων ή πρωτοβουλιών που υλοποιήθηκαν μέσω του προγράμματος LEADER που επωφελήθηκαν άμεσα από τη χρηματοδότηση της ΚΑΠ;

Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη στήριξη διαφόρων έργων στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER. Για παράδειγμα, έχουμε υποστηρίξει επιχειρήσεις αγροδιατροφής στην περιοχή της Πάφου, βοηθώντας τις να προσθέσουν αξία στα προϊόντα τους μέσω βελτιώσεων επεξεργασίας και μάρκετινγκ. Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ έχει επίσης διευκολύνει τη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον και βιώσιμων τουριστικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος και στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Επιπλέον, έχουμε επενδύσει στην αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών και των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της ΚΑΠ για βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές.

Ως Διευθυντής/Γενικός Συντονιστής της Εταιρείας, πρέπει να αντιμετωπίσετε διάφορες προκλήσεις κατά την υλοποίηση έργων αγροτικής ανάπτυξης. Πώς βοηθά η χρηματοδότηση της ΚΑΠ στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων;

Η χρηματοδότηση της ΚΑΠ παρέχει κρίσιμη οικονομική υποστήριξη που μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να υλοποιήσουμε έργα που προάγουν αποτελεσματικά την αγροτική ανάπτυξη. Έχοντας πρόσβαση σε κεφάλαια της ΚΑΠ, μπορούμε να επενδύσουμε στην έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες των τοπικών ενδιαφερομένων μας, καθιστώντας τους πιο ανταγωνιστικούς στη σημερινή γεωργική και αγροτική οικονομία. Επιπλέον, η χρηματοδότηση της ΚΑΠ μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε στοχευμένα προγράμματα στήριξης για συγκεκριμένους τομείς, όπως η γεωργία, ο τουρισμός και η πολιτιστική κληρονομιά, προσαρμόζοντας τις πρωτοβουλίες μας ώστε να ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες της περιοχής της Πάφου.

Θα μπορούσατε να πείτε πώς το πρόγραμμα LEADER, που χρηματοδοτείται μέσω της ΚΑΠ, διευκολύνει τη διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία για την επίτευξη των στόχων του;

Το πρόγραμμα LEADER, που χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ, προωθεί ενεργά τη διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων. Μέσω πρωτοβουλιών δικτύωσης και οικοδόμησης εταιρικών σχέσεων, ενθαρρύνουμε την ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών περιοχών εντός της Κύπρου και ακόμη και σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτή η συνεργασία επιτρέπει στις αγροτικές περιοχές να μαθαίνουν η μία από την άλλη, να μοιράζονται επιτυχημένες στρατηγικές και να εργάζονται από κοινού για την επίτευξη κοινών στόχων. Η διατοπική και διαπεριφερειακή συνεργασία ενισχύουν τον συνολικό αντίκτυπο των έργων μας και ενισχύουν το αίσθημα αλληλεγγύης και διασύνδεσης μεταξύ των αγροτικών κοινοτήτων.

Θα μπορούσατε να μοιραστείτε μερικά επιτυχημένα έργα ή πρωτοβουλίες που υλοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο πρόγραμμα LEADER (2013-2020);

Ασφαλώς. Κατά το προηγούμενο πρόγραμμα LEADER (2013-2020), είδαμε την επιτυχή υλοποίηση διαφόρων έργων που είχαν θετικό αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές της Πάφου. Για παράδειγμα, υποστηρίξαμε την ίδρυση αγροτικών επιχειρήσεων μικρής κλίμακας, όπως οι τοπικοί παραγωγοί βιοτεχνικών τροφίμων, που όχι μόνο πρόσθεσαν αξία στα γεωργικά προϊόντα αλλά και διατήρησαν την παραδοσιακή γνώση και κληρονομιά. Επιπλέον, επενδύσαμε σε έργα υποδομής που βελτίωσαν κοινοτικά κέντρα και ανακαινίσαμε ιστορικούς χώρους, συμβάλλοντας στην πολιτιστική διατήρηση και την τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, ενθαρρύνθηκαν πρωτοβουλίες που προωθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, όπως η βιώσιμη γεωργία και τα εγχειρήματα οικολογικού τουρισμού, ενισχύοντας την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της περιοχής.

Θα μπορούσατε παρακαλώ να μοιραστείτε με το κοινό μας τις βασικές προτεραιότητες και τους στόχους που περιγράφονται στη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης της ΑΝΕΤΠΑ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (2023-2027);

Η στρατηγική μας για την τοπική ανάπτυξη για την περίοδο 2023-2027 σκιαγραφεί πολλές βασικές προτεραιότητες για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης στην περιοχή της Πάφου. Ένας από τους κύριους στόχους μας είναι να προσελκύσουμε νέους στις αγροτικές περιοχές δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής. Αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις που επιφέρει η οικονομική κρίση και η έλλειψη σύγχρονων υποδομών, γι’ αυτό στοχεύουμε στην αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και των εγκαταστάσεων υγειονομικής περίθαλψης για να καταστήσουμε τις αγροτικές περιοχές πιο ελκυστικούς τόπους διαμονής και εργασίας.

Μια άλλη κρίσιμη πτυχή της στρατηγικής μας είναι να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα της περιοχής και να ενισχύσουμε τον αγροδιατροφικό τομέα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα και την υγεία. Ως εκ τούτου, σχεδιάζουμε να επενδύσουμε στην έρευνα και τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε τους αγρότες και τους παραγωγούς να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Για να ενισχύσουμε περαιτέρω το εισόδημα και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, προωθούμε ενεργά συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών τομέων της οικονομίας. Ενθαρρύνοντας τις συνεργασίες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών επιχειρήσεων και στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.

Η τουριστική ανάπτυξη είναι ένας άλλος σημαντικός στόχος της στρατηγικής μας. Ενώ ο μαζικός τουρισμός κατέχει εξέχουσα θέση στην Πάφο, επιδιώκουμε να διαφοροποιήσουμε το τουριστικό προϊόν στις αγροτικές περιοχές, προωθώντας εξειδικευμένες μορφές τουρισμού που αναδεικνύουν τη μοναδική πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά. Η δημιουργία επισκέψιμων χώρων και αξιοθέατων θα κάνει την περιοχή μας πιο ελκυστική για τους τουρίστες και θα ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες.

Η κοινωνική συνοχή είναι βασική αξία στη στρατηγική μας. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της της μείωσης των ανισοτήτων και της προώθησης της κοινωνικής ένταξης. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υποστήριξη και υπηρεσίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω στις αναπτυξιακές μας προσπάθειες.

Τέλος, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί βασικό μέλημα. Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων, σχεδιάζουμε να ενσωματώσουμε έξυπνες λύσεις και πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες θα μας βοηθήσουν να ελαχιστοποιήσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενισχύοντας παράλληλα μια αρμονική συνύπαρξη μεταξύ της ανθρώπινης δραστηριότητας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Συνολικά, η στρατηγική μας για την τοπική ανάπτυξη επιδιώκει να δημιουργήσει μια ανθεκτική και ακμάζουσα αγροτική περιοχή, όπου οι νέοι ενθαρρύνονται να παραμείνουν, οι επιχειρήσεις μπορούν να ευημερήσουν, ο τουρισμός ανθίζει βιώσιμα και ενισχύεται η κοινωνική συνοχή. Με την ευθυγράμμιση με τους στόχους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στοχεύουμε να συμβάλουμε στη συνολική ευημερία και πρόοδο της περιοχής της Πάφου και των κατοίκων της.

Ευχαριστούμε, κύριε Ιωάννου! Οι προσπάθειές σας για την αγροτική ανάπτυξη και τη αποτελεσματική χρήση της χρηματοδότησης της ΚΑΠ έχουν πραγματικό αντίκτυπο και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία της περιοχής της Πάφου. Σας ευχόμαστε συνεχή επιτυχία στις προσπάθειές σας.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μας να συζητήσουμε το έργο μας και τη σημασία της ΚΑΠ για την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αποστολή μας και στοχεύουμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για την περιοχή της Πάφου και τις κοινότητές της. Σας ευχαριστώ και πάλι.