Εργαλείο καθοδήγησης για χρηματοδότηση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω εργαλείο για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που παρέχονται μέσω της ΚΑΠ. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν προηγούμενα και τρέχοντα μέτρα χρηματοδότησης, με συνδέσμους προς τις σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ), όπου μπορεί κανείς να βρει έγγραφα που σχετίζονται με κάθε προκήρυξη.

Οι φορείς που εφαρμόζουν τα προγράμματα χρηματοδότησης της ΚΑΠ είναι οι εξής Υπουργείο Γεωργίας, Κλάδος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Στήριξη γεωργών) Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (Στήριξη γεωργών) Τμήμα Δασών (Προστασία δασών). Υπουργείο Εσωτερικών/Επαρχιακές Διοικήσεις (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τοπικές αρχές) Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Μετριασμός κλιματικής αλλαγής).

Κάθε μέτρο χρηματοδότησης έχει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες για τον τρόπο υποβολής αίτησης και λήψης χρηματοδότησης, ωστόσο, ως γενικός κανόνας, πρέπει να ακολουθείται η ακόλουθη διαδικασία:

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει και κατανοήσει το περιεχόμενο των δικαιολογητικών για κάθε προκήρυξη.
  • Συμπληρώστε το σχετικό έγγραφο της αίτησης και υποβάλλετε το έγγραφο μαζί με τυχόν πρόσθετα αποδεικτικά έγγραφα (εάν απαιτείται).
  • Ο αρμόδιος φορέας θα εξετάσει τις αιτήσεις που θα λάβει.
  • Ο αρμόδιος φορέας θα ενημερώσει όλους τους αιτούντες σχετικά με την έκβαση της αίτησής τους.
  • Η χρηματοδότηση θα παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις κάθε προγράμματος.

 

Εάν χρειάζεστε υποστήριξη για την απόκτηση χρηματοδότησης μέσω των μέτρων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ΚAΠ, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε την ενότητα “Συμβουλευτικές υπηρεσίες” στην παρούσα ιστοσελίδα για να υποβάλετε το ενδιαφέρον σας.

Φίλτρα
Α/Α Κατάσταση Αρμόδιος οργανισμός Θέμα Πρόγραμμα Αρ. μέτρου Τίτλος μέτρου Έναρξης υποβολής Λήξη υποβολής Σύνδεσμος
4 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη (Α' Προκήρυξη) 06/04/2016 30/10/2016
5 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη (Β' Προκήρυξη) 07/04/2017 30/11/2017
6 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη (Γ' Προκήρυξη) 07/05/2018 10/12/2018
7 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη (Δ' Προκήρυξη) 05/08/2019 09/12/2022
8 Ανοικτό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.1 Χωροταξική κτηνοτροφική ανάπτυξη (Ε΄ Προκήρυξη) 08/06/2023 31/12/2024
9 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 4.3.2 Αξιοποίηση ανακυκλωμένου νερού στη γεωργία 06/04/2016 30/10/2023
10 Κλειστό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 14 Καλή Διαβίωση των Ζώων 05/05/2021 21/05/2021
11 Ανοικτό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 19.2.1 Δράσεις εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης για μη γεωργικές δραστηριότητες 07/06/2017 31/10/2025
12 Ανοικτό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 19.2.3.1 Μελέτες που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, αγροτικών τοπίων και τόπων με υψηλή φυσική αξία, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 28/07/2017 31/10/2025
13 Ανοικτό Μέτρα Τμήματος Γεωργίας Στήριξη γεωργών "ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014 - 2020 " 19.2.5 Δράση 19.2.5: «Δράσεις μικρής κλίμακας που στοχεύουν στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών βασισμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής» 04/03/2019 31/10/2025