Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στοχευμένη αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ως απάντηση στις εξελισσόμενες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις τον Μάρτιο του 2024, για στοχευμένη αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων της ΕΕ, αυτές οι προτάσεις σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τους αγρότες σε ολόκληρη την ήπειρο.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση επικεντρώνεται σε δύο βασικές πτυχές: την αιρεσιμότητα και τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Με τον εξορθολογισμό των ελέγχων και την ενίσχυση της ευελιξίας, η Επιτροπή επιδιώκει να μετριάσει τη διοικητική επιβάρυνση των γεωργών της ΕΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις ρυθμιστικές απαιτήσεις πιο αποτελεσματικά. Αυτά τα μέτρα έχουν δημιουργηθεί ως απάντηση σε σχόλια από οργανώσεις αγροτών και κράτη μέλη, αντανακλώντας μια συντονισμένη προσπάθεια για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που εκφράζονται στον γεωργικό τομέα.

Ενώ οι προτάσεις στοχεύουν στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, είναι προσεκτικά βαθμονομημένες ώστε να διατηρούν υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών και κλιματικών φιλοδοξιών εντός της ΚΑΠ. Συγκεκριμένα, η ανασκόπηση περιλαμβάνει στοχευμένες αλλαγές σε ορισμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις, όπως αυτές που σχετίζονται με μη παραγωγικά χαρακτηριστικά, αμειψισπορά και κάλυψη του εδάφους κατά τις ευαίσθητες περιόδους. Αυτές οι προσαρμογές προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους αγρότες να συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα προσαρμόζοντας παράλληλα τις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες.

Η ευελιξία βρίσκεται στο επίκεντρο των προτεινόμενων τροπολογιών, επιτρέποντας στα Κράτη Μέλη να προσαρμόσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ στις ειδικές ανάγκες των γεωργικών τους τομέων. Οι αγρότες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ διαφορετικών προσεγγίσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών προτύπων, ούτος ώστε να λαμβάνονται καλύτερα υπόψιν οι τοπικές συνθήκες και οι περιστάσεις τους. Επιπλέον, θα υπάρχουν εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων ή ειδικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι αγρότες, διασφαλίζοντας ένα ρεαλιστικό και προσαρμόσιμο πλαίσιο.

Αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας, οι προτάσεις περιλαμβάνουν διατάξεις για την εξαίρεση μικρών εκμεταλλεύσεων έκτασης κάτω των 10 εκταρίων από ορισμένους ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων. Αυτό το στοχευμένο μέτρο αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς μικρής κλίμακας, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των δικαιούχων της ΚΑΠ.

Παρά τις προτεινόμενες απλουστεύσεις, οι περιβαλλοντικοί στόχοι της ΚΑΠ παραμένουν βαρύνουσας σημασίας. Η αναθεώρηση διατηρεί τον άνευ προηγουμένου προϋπολογισμό που διατίθεται σε εθελοντικές δράσεις για την προώθηση στόχων που αφορούν το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα αλλά και την ευημερία των ζώων. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα κληθούν να επανεξετάσουν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ για να διασφαλίσουν την ευθυγράμμιση με τις ενημερωμένες περιβαλλοντικές και κλιματικές πράξεις σε επίπεδο ΕΕ, ενισχύοντας περαιτέρω τη δέσμευση για βιωσιμότητα.

Παράλληλα με τις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, η Επιτροπή διερευνά μέτρα για τη βελτίωση των αποδοχών των αγροτών και την ενίσχυση της θέσης τους στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Πρωτοβουλίες όπως η δημιουργία ενός παρατηρητηρίου κόστους παραγωγής και περιθωρίων αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων. Επιπλέον, εξετάζονται στοχευμένες  βελτιώσεις στο νομικό πλαίσιο και ενισχυμένη επιβολή κατά των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών για την προώθηση της δικαιοσύνης και της ισορροπίας στον γεωργικό τομέα.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιπροσωπεύουν μια συντονισμένη προσπάθεια υποστήριξης των γεωργών της ΕΕ εν μέσω εξελισσόμενων προκλήσεων και ανησυχιών. Εξασφαλίζοντας μια ισορροπία μεταξύ της διοικητικής απλούστευσης και της περιβαλλοντικής φιλοδοξίας, τα μέτρα αυτά στοχεύουν να δώσουν στους αγρότες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις κανονιστικές απαιτήσεις με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και βεβαιότητα. Καθώς οι συζητήσεις προχωρούν με τους υπουργούς γεωργίας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού μέλλοντος για την ευρωπαϊκή γεωργία.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε το σχετικό δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.