Κοινή Αγροτική Πολιτική ή μία πολύ-επίπεδη στήριξη του αγροτικού τομέα

Ο πρωτογενής τομέας της παραγωγής αποτελεί έναν από τους πιο ευάλωτους επαγγελματικούς τομείς με τις ποικίλες προκλήσεις που θέτει καθημερινά σε όσους απασχολούνται σε αυτόν. Οι καιρικές συνθήκες αποτελούν ένα από τα ευρέως γνωστά ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γεωργοί καθώς η παρατεταμένη ξηρασία ή οι έντονες βροχές και το χαλάζι θέτουν σε κίνδυνο την παραγωγή τους κι, ως εκ τούτου, το εισόδημά τους. Ταυτόχρονα, οι διακυμάνσεις της αγοράς αναφορικά με τη ζήτηση των γεωργικών προϊόντων αποτελεί μία επιπρόσθετη πρόκληση καθώς η παραγωγή επιπρόσθετων ποσοτήτων ενός γεωργικού προϊόντος απαιτεί χρόνο. Στα ως άνω, τα τελευταία χρόνια, η πανδημία του κορωνοϊού ανέδειξε μια περαιτέρω ευαλωτότητα του εν λόγω επαγγέλματος σε συνδυασμό με τον κρίσιμο ρόλο του στη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύνολο των πιο πάνω παραγόντων έχουν βεβαίως άμεσο αντίκτυπο, αφενός, στα εισοδήματα των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής. Είναι χαρακτηριστικό εδώ να αναφέρουμε ότι το εισόδημα των γεωργών είναι περίπου 40% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εισόδημα όσων δεν εργάζονται στη γεωργία. Επίσης, αναμφίβολα, η αβεβαιότητα που προκύπτει από το ως άνω πλαίσιο δημιουργεί μία περαιτέρω πίεση στους γεωργούς. 

Στόχος της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής είναι το να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ώστε να αμβλυνθούν οι πιο πάνω ανισότητες που προκύπτουν ανάμεσα σε όσους ασχολούνται στη γεωργία και την κτηνοτροφία και στους υπόλοιπους επαγγελματίες. Έτσι, η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει αναλάβει δράση με τρία βασικά μέτρα:

  1. Εισοδηματική στήριξη των γεωργών: άμεσες ενισχύσεις παραχωρούνται στους γεωργούς με σκοπό την εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεχίζουν να παρέχουν στους Ευρωπαίους ποιοτικά τρόφιμα κάτω απ’όλες τις συνθήκες και να φροντίζουν για τη διατήρηση της υπαίθρου.
  2. Μέτρα για την αγορά: λήψη συγκεκριμένων μέτρων με σκοπό την αποφυγή προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την ξαφνική πτώση της ζήτησης προϊόντων ή/και από την πλεονασματική προσφορά που θα δημιουργήσει πτώση των τιμών, επηρεάζοντας το εισόδημα των γεωργών.
  3. Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης: παροχή ειδικών κονδυλίων με σκοπό τη στήριξη των αγροτικών περιοχών για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν.

Συνοπτικά, η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει διαμορφώσει ένα πλέγμα προστασίας και στήριξης όλου του πλαισίου που αφορά τον γεωργικό τομέα και, κατ’επέκταση, την ύπαιθρο. Η εν λόγω στήριξη αποτελεί αναμφίβολα καίριας σημασίας με οφέλη για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών, όπως η εξασφάλιση ποιοτικών γεωργικών προϊόντων, η διατήρηση της υπαίθρου ζωντανής καθώς επίσης κι η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη της ΚΑΠ δεν ωφελεί μόνο τους γεωργούς ή/και τους κατοίκους της υπαίθρου, αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών