Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Ευκαιρίες για νέους αγρότες

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει ως γενικό στόχο την στήριξη των αγροτών σε όλα τα κράτη-μέλη μέσω διαφόρων μεθόδων υποστήριξης. Σημαντική ομάδα γεωργών προς στήριξη από την ΕΕ αποτελούν οι νέοι αγρότες. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι νέοι που θέλουν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα του τομέα, η στήριξή τους αποτελεί βασική προτεραιότητα για την ΕΕ και την ΚΑΠ.

Η ΕΕ θέτει ως κατευθυντήριες γραμμές για κάθε κράτος -μέλος την διάθεση τουλάχιστον του 3% του ιδίου προϋπολογισμού που θα διατεθεί προς τις άμεσες ενισχύσεις για την στήριξη των νέων που επιθυμούν να ασχοληθούν με τον αγροτικό τομέα. Η στήριξη παρέχεται μέσω της «εισοδηματικής στήριξης, επενδυτική στήριξη ή ενίσχυση εκκίνησης». Η στήριξη αυτή στοχεύει να δράσει ως συμπληρωματική στήριξη προς τους νέους αγρότες με σκοπό την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του επαγγέλματος.

Η «Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας» αποτελεί ένα εθελοντικό μέτρο που προτείνεται από την ΕΕ για να εφαρμοστεί στα Στρατηγικά Σχέδιο ΚΑΠ κάθε κράτους-μέλους, στα πλαίσια των άμεσων ενισχύσεων ως επιπλέον εισοδηματική στήριξη. Η στήριξη χορηγείται με τη μορφή ετήσιας ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο ή ετήσιου κατ’ αποκοπή ποσού. Για παράδειγμα, μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027, έχει εξασφαλιστεί συνολικός προϋπολογισμός 2.500.000 € ως συμπληρωματική ενίσχυση για τους νέους. Νέοι αγρότες με βάση το Σχέδιο αυτό, καθορίζονται όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και «εγκαθίσταται για πρώτη φορά ως επικεφαλής / αρχηγός γεωργικής εκμετάλλευσης αποδεικνύοντας τη νόμιμη κατοχή της ή έχει εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής εισοδηματικής στήριξης για τη βιωσιμότητα». Η στήριξη αυτή μπορεί να δοθεί σε νομικά πρόσωπα επίσης υπό καθορισμένους όρους (50% του μετοχικού κεφαλαίου να ανήκει σε φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους). Το ύψος της ενίσχυσης παρέχεται με βάση το δεκάριο (περίπου 8.5€ ανά δεκάριο).

Καθώς η ΚΑΠ στηρίζει τους νέους γεωργούς και κάθε κράτος-μέλος μέσω των Στρατηγικών Σχεδίων τους υιοθετούν τις στηρίξεις αυτές έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των νέων αγροτών, είναι σημαντικό οι νέοι αγρότες να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν. Η υποστήριξη αυτή μπορεί να δοθεί μέσω των διαφόρων προκηρύξεων που γίνονται από το αρμόδιο φορέα (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) μέσω της ιστοσελίδας: http://www.cap.gov.cy/moa/cap/cap.nsf/home/home?openform