Ο ρόλος της ΚΑΠ στη βελτίωση της διαχείρισης υδάτων στην ευρωπαϊκή γεωργία

Η διαχείριση των υδάτων αποτελεί βασικό στοιχείο της βιώσιμης γεωργίας και κατ΄ επέκταση της προσέγγισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), η οποία έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες όλα αυτά τα χρόνια, για να αντιμετωπίσει, στοχευμένα και αποτελεσματικά τις διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιφέρειες της ΕΕ. Καθώς η κλιματική αλλαγή αναμένεται να καταστήσει αυτές τις προκλήσεις ακόμη πιο περίπλοκες και έντονες, ο ρόλος της αποτελεσματικής χάραξης πολιτικής για την προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τον μετριασμό των σχετικών κινδύνων θα γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών και μηχανισμών χρηματοδότησης, η ΚΑΠ συμβάλλει στην αναμόρφωση του τρόπου διαχείρισης και χρήσης του νερού στον γεωργικό τομέα.

Η ΚΑΠ, αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη φύση της διαχείρισης των υδάτων στη γεωργία, διαθέτει μηχανισμούς οι οποίοι δύναται να αντιμετωπίσουν σωρεία σχετικών ζητημάτων, από την αποτελεσματική άρδευση, τη βιοποικιλότητα των υδάτων, έως την προστασία των υδάτινων σωμάτων. Η προσέγγισή που χρησιμοποιείτε χαρακτηρίζεται από:

Χρηματοδότηση Καινοτόμων Έργων: Η ΚΑΠ παρέχει οικονομική υποστήριξη σε καινοτόμα έργα που επικεντρώνονται στη διαχείριση των υδάτων, βοηθώντας τους αγρότες και τις κοινότητες να εφαρμόσουν πρακτικές βιώσιμης χρήσης του νερού.

Ενθάρρυνση αποτελεσματικών τεχνικών άρδευσης: Έμφαση στην υιοθέτηση σύγχρονων, αποδοτικών συστημάτων άρδευσης για τη μείωση της σπατάλης νερού.

Προώθηση της Εξοικονόμησης Υδάτινων Πόρων: Μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και κινήτρων, η ΚΑΠ ενθαρρύνει τους αγρότες να υιοθετήσουν πρακτικές εξοικονόμησης νερού.

Παραθέτουμε ορισμένα έργα, τα οποία έχουν υλοποιηθεί με την υποστήριξη της ΚΑΠ και έχουν βοηθήσει διαφορετικές περιοχές της ΕΕ, ως προς την αντιμετώπιση προκλήσεων που σχετίζονται με το νερό και τη διαχείριση του:

  1. Water Holding Project στο Walcheren της Ολλανδίας (Water Holding Project in Walcheren): Αυτό το έργο, που υποστηρίζεται από την CAP, εστιάζει στη δημιουργία χώρων αποθήκευσης νερού για την καταπολέμηση της ξηρασίας. Όχι μόνο αντιμετωπίζει τη λειψυδρία, αλλά επίσης ενισχύει τη βιοποικιλότητα και την ποιότητα του τοπίου, επιδεικνύοντας μια ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση του νερού.

2. Farmers Measure Water, Ολλανδία (Farmers Measure Water): Ένα έργο που εξοπλίζει τους αγρότες με εργαλεία για τη μέτρηση της υγρασίας του εδάφους, επιτρέποντας την άρδευση ακριβείας και ενισχύοντας την πιο υπεύθυνη και αποτελεσματική χρήση του νερού. Αυτή η πρωτοβουλία καταδεικνύει τη σημασία της ενδυνάμωσης των γεωργών με γνώσεις και τεχνολογία για καλύτερη διαχείριση των υδάτων.

3. Aquabrava Water Preservation Project, Ισπανία (Aquabrava Water Preservation Project): Σε μια περιοχή που αντιμετωπίζει λειψυδρία, αυτό το έργο εστιάζει στη διατήρηση του νερού μέσω βελτιωμένων συστημάτων άρδευσης και βιώσιμων πρακτικών. Καταδεικνύει τον ρόλο της ΚΑΠ στην προώθηση της αποδοτικής χρήσης του νερού σε ξηρές συνθήκες.

4. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης, Κροατία (Water Supply Network in Reka and Starigrad): Στη Ρέκα και στο Στάριγκραντ, η χρηματοδότηση της ΚΑΠ έχει διευκολύνει την κατασκευή ενός δικτύου ύδρευσης, ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη. Το έργο αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΚΑΠ να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα νερού ως προς τις γεωργικές ανάγκες των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ.

5. Πρόγραμμα κατάρτισης για το νερό και τη βιοποικιλότητα, Ιρλανδία (Water and Biodiversity Training Programme): Αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Duhallow δίνει έμφαση στη διασύνδεση μεταξύ της διατήρησης του νερού, της βιοποικιλότητας και της γεωργίας. Έχοντας λάβει χρηματοδότηση από την ΚΑΠ, υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στη βιώσιμη και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων.

Τα πιο πάνω παραδείγματα αναδεικνύουν τον σημαντικό αντίκτυπο που μπορεί να πετύχει η ΚΑΠ όσον αφορά διαχείριση των υδάτων στην ευρωπαϊκή γεωργία. Τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

• Πιο αποτελεσματική χρήση υδάτινων πόρων: Με τη χρηματοδότηση έργων που προωθούν την αποδοτική χρήση του νερού, η ΚΑΠ συμβάλλει στη μείωση της σπατάλης νερού στη γεωργία.

Αυξημένη παραγωγικότητα στη γεωργία: Η αποτελεσματική διαχείριση του νερού οδηγεί σε καλύτερες αποδόσεις και ποιότητα των καλλιεργειών.

Προστασία των Υδάτινων Σωμάτων: Με έμφαση στις βιώσιμες πρακτικές, η ΚΑΠ συμβάλλει στην προστασία των ποταμών, των λιμνών και των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση η οποία δύναται σε πολλές περιπτώσεις να προκληθεί από γεωργικές δραστηριότητες.

Κοιτάζοντας το μέλλον, και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο ρόλος της ΚΑΠ στη διαχείριση των υδάτων αναμένεται να καθίσταται ολοένα και σημαντικότερος, λαμβάνοντας υπόψιν τις εντονότερες προκλήσεις που αναμένετε να προκύπτουν ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι η ΚΑΠ θα εντείνει της προσπάθειες της ως προς την υποστήριξη και προώθηση έργων και πρακτικών που βελτιώνουν την αποδοτικότητα της χρήσης του νερού, προστατεύουν τους υδάτινους πόρους και προσαρμόζουν τις γεωργικές πρακτικές στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Κάθε ένα από τα προαναφερθέντα έργα, αποτελεί ένδειξη μιας πολύπλευρης προσέγγισης που ακολουθείται από την ΕΕ όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτων στον γεωργικό τομέα, όπως επίσης και τη σημασία μιας τέτοιας προσέγγισης για την περιβαλλοντική αλλά και την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά και άλλα έργα, μπορείτε να επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων καλών πρακτικών του Δικτύου ΚΑΠ της ΕΕ.