Πώς η Κοινή Αγροτική Πολιτική υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πολιτικών και πρωτοβουλιών, όπως η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η προστασία της βιοποικιλότητας. Ένας τομέας στον οποίο απευθύνεται ειδικά η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η γεωργία, η οποία ευθύνεται για σημαντικό μερίδιο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προσφέρει μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική για την ΕΕ, ανοίγοντας το δρόμο για μια δίκαιη και κοινωνικά ισορροπημένη μετάβαση σε μια Ευρώπη φιλική προς το περιβάλλον. Στόχος της είναι να διασφαλίσει ότι καμία χώρα ή περιοχή δεν θα μείνει εκτός αυτής της αλλαγής, οδηγώντας σε ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Αναμένεται ότι η συμφωνία θα ενισχύσει την ευημερία και την υγεία των πολιτών και των μελλοντικών γενεών.

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία περιλαμβάνει μια σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως

Κλιματική ουδετερότητα: Η ΕΕ στοχεύει να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, πράγμα που σημαίνει ότι οι καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που θα παράγονται θα είναι μηδενικές.

Κυκλική οικονομία: Η ΕΕ στοχεύει στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας όπου οι πόροι χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά και τα απόβλητα ελαχιστοποιούνται.

Βιοποικιλότητα: Η ΕΕ στοχεύει στην προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένων των δασών, των υγροτόπων και άλλων φυσικών ενδιαιτημάτων.

Αειφόρος γεωργία: Η ΕΕ στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης γεωργίας, στη μείωση των εκπομπών από τις γεωργικές πρακτικές και στην προστασία του εδάφους και των υδάτινων πόρων.

Πώς λοιπόν σχετίζεται η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία με την Κοινή Αγροτική Πολιτική; Δεδομένης της σημασίας της γεωργίας για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και το περιβάλλον της ΕΕ, η ΚΑΠ αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει θέσει αρκετούς στόχους και επιδιώξεις που συνδέονται στενά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50-55% έως το 2030. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές από όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας. Η ΚΑΠ μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζοντας τους γεωργούς στην υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, όπως η αμειψισπορά, η αγροδασοπονία και η μειωμένη κατεργασία του εδάφους.

Η ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία στοχεύει επίσης στην προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην ΕΕ. Η γεωργία αποτελεί σημαντικό παράγοντα απώλειας της βιοποικιλότητας και η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού με την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που υποστηρίζουν τη βιοποικιλότητα, όπως η βιολογική γεωργία και η αγροδασοπονία. Η ΚΑΠ μπορεί επίσης να στηρίξει την αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων, όπως οι υγρότοποι και τα δάση, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για τη βιοποικιλότητα.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας είναι η προώθηση βιώσιμων συστημάτων τροφίμων. Η ΕΕ στοχεύει στη μείωση της σπατάλης τροφίμων, στην προώθηση της υγιεινής διατροφής και στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της παραγωγής και της κατανάλωσης τροφίμων. Η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων με τη στήριξη των γεωργών που παράγουν τρόφιμα με βιώσιμες μεθόδους και με την προώθηση της κατανάλωσης τοπικά παραγόμενων, εποχιακών τροφίμων.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει τους στόχους και τις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η ΚΑΠ έχει αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ και να διασφαλίζει ότι η πολιτική υποστηρίζει τη μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο γεωργικό τομέα. Ακολουθούν ορισμένοι τρόποι με τους οποίους η ΚΑΠ συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία:

Προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών: Η ΚΑΠ παρέχει οικονομική στήριξη στους γεωργούς που υιοθετούν βιώσιμες γεωργικές πρακτικές που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και διατηρούν τους εδαφικούς και υδάτινους πόρους.

Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης: Η ΚΑΠ προωθεί την αγροτική ανάπτυξη παρέχοντας οικονομική στήριξη στους γεωργούς, συμβάλλοντας στη βελτίωση των υποδομών και στην προώθηση της καινοτομίας στον γεωργικό τομέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Προστασία του περιβάλλοντος: Η ΚΑΠ περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία υποστηρίζουν την υιοθέτηση πιο περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών από τους γεωργούς, προωθώντας τη προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Υποστήριξη της καινοτομίας: Η ΚΑΠ ενθαρρύνει την καινοτομία στον γεωργικό τομέα, παρέχοντας χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη, προωθώντας τη χρήση νέων τεχνολογιών που είναι πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον.

Προώθηση της βιοποικιλότητας: Η ΚΑΠ υποστηρίζει την προώθηση της βιοποικιλότητας παρέχοντας οικονομική στήριξη στους γεωργούς που υιοθετούν πρακτικές που προωθούν τη βιοποικιλότητα (αγροδασοπονία, βιολογική γεωργία κτλ.).

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο που επιδιώκει να μετατρέψει την οικονομία της ΕΕ σε μια πιο βιώσιμη και ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η γεωργία συμβάλλει σημαντικά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ και διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο για την επίτευξη αυτών των στόχων, καθώς παρέχει οικονομική στήριξη στους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες για την προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης. Συμπληρώνοντας τους σκοπούς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η ΚΑΠ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και δίκαιου μέλλοντος για την Ευρώπη.