Στηρίζοντας την επόμενη γενιά γεωργών: Η στήριξη της ΕΕ προς τους νέους γεωργούς μέσω της ΚΑΠ

Η προσέλκυση νέων στη γεωργία αποτελεί σημαντική πρόκληση, καθώς μόνο το 11% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευθύνεται από αγρότες κάτω των 40 ετών. Για να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, η ΕΕ έχει εντείνει τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τους νέους να εισέλθουν στη γεωργία, παρέχοντάς τους επιχορηγήσεις, εισοδηματική στήριξη και άλλα οφέλη, όπως πρόσθετη κατάρτιση.

Η στήριξη της επόμενης γενιάς ευρωπαίων γεωργών ενισχύει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της γεωργίας της ΕΕ και συμβάλλει στη διασφάλιση του εφοδιασμού της Ευρώπης με τρόφιμα τα επόμενα χρόνια. Ως εκ τούτου, οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν πρόσθετη βοήθεια από τα μέτρα εισοδηματικής στήριξης της ΕΕ μέσω της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΑΠ) με τη μορφή ενισχύσεων για νέους γεωργούς.

Κατά γενικό κανόνα, οι εθνικές αρχές πρέπει να διαθέτουν έως και 2% του συνολικού κονδυλίου εισοδηματικής στήριξης για τη στήριξη των νέων γεωργών. Πρέπει επίσης να αποφασίσουν πόσα εκτάρια ανά γεωργική εκμετάλλευση θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της ενίσχυσης για νέους γεωργούς, έως 90 εκτάρια, και να επιλέξουν μία από τις μεθόδους υπολογισμού της ενίσχυσης για νέους γεωργούς, έως το 50% της εισοδηματικής ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι αυτής της ενίσχυσης θα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες ή να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις κατάρτισης, και η ενίσχυση για τους νέους γεωργούς χορηγείται για περίοδο πέντε ετών μετά την εγκατάσταση των επιλέξιμων νέων γεωργών. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στους νέους γεωργούς όταν πρόκειται να λάβουν τη βασική ενίσχυση από το εθνικό/περιφερειακό απόθεμα.

Τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης παρέχουν συχνά πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους νέους γεωργούς για την έναρξη της σταδιοδρομίας τους. Η στήριξη αυτή περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις, ειδικά σχεδιασμένες για να βοηθήσουν την ανάπτυξη γεωργικών επιχειρήσεων, ή συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο εισαγωγής των νέων γεωργών στη γεωργία. Αυτά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης υποστηρίζονται επίσης από την πρωτοβουλία για τους νέους γεωργούς, όπου η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συνδυάζεται με την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά, η στήριξη αυτή ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Οι τοπικές τράπεζες και οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ διαχειρίζονται αυτά τα δάνεια. Τουλάχιστον το 10% του ποσού που διατίθεται στις συμμετέχουσες τράπεζες προορίζεται για αγρότες ηλικίας κάτω των 41 ετών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης. Επιπλέον, λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα στήριξης για τη βελτίωση της πρόσβασης των νέων γεωργών σε γη, καθώς συχνά είναι δύσκολο να βρουν γη για να καλλιεργήσουν.

Η ΕΕ παρέχει επίσης πρόσθετες ευκαιρίες κατάρτισης και ανταλλαγής γνώσεων για τους νέους αγρότες μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD). Το ENRD είναι ένα δίκτυο εθνικών οργανισμών αγροτικής ανάπτυξης, οι οποίοι ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους αγρότες να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Η στήριξη των νέων γεωργών από την ΚΑΠ είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της γεωργίας στην ΕΕ. Παρέχοντας οικονομική και μη οικονομική στήριξη, η ΕΕ βοηθά τους νέους να εισέλθουν στον γεωργικό τομέα, γεγονός που θα οδηγήσει τελικά σε μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη γεωργική βιομηχανία στην Ευρώπη.