Τι είναι το πρόγραμμα Leader στην Κύπρο και πώς συνδέεται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική

Το πρόγραμμα LEADER είναι μια πρωτοβουλία αγροτικής ανάπτυξης που συνδέεται στενά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το LEADER σημαίνει “Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale” ή “Σύνδεσμοι μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας” στα αγγλικά. Πρόκειται για μια από κάτω προς τα πάνω προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης, με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές.

Το πρόγραμμα LEADER αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρωτοβουλίας της ΕΕ που είναι γνωστή ως Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και συμπληρώνει την ΚΑΠ. Τα ΠΑΑ αποσκοπούν στη στήριξη των αγροτικών περιοχών για την επίτευξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης γεωργίας, της αγροτικής διαφοροποίησης και της κοινοτικής ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα LEADER στην Κύπρο υλοποιείται μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των γεωργών, των επιχειρήσεων, των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Οι εν λόγω ΟΜΑ είναι υπεύθυνες για τον εντοπισμό των αναγκών και των ευκαιριών των αντίστοιχων αγροτικών περιοχών τους, την ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης (ΣΤΟ) και τη διάθεση χρηματοδότησης σε τοπικά έργα. Το πρόγραμμα LEADER στην Κύπρο στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, με έμφαση στη γεωργία, τη δασοκομία, τον αγροτουρισμό και την τοπική κληρονομιά. Υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα έργων, συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, των πρωτοβουλιών αγροτουρισμού, των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των πρωτοβουλιών που προωθούν την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το πρόγραμμα LEADER συνδέεται στενά με την Κ, καθώς συμβάλλει στους γενικούς στόχους της ΚAΠ, όπως η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της γεωργίας, η στήριξη των αγροτικών περιοχών και η προώθηση της ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης. Παρέχει πρόσθετη χρηματοδότηση και στήριξη στις τοπικές κοινότητες και στους αγροτικούς φορείς, συμπληρώνοντας τα μέτρα της ΚAΠ που εφαρμόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα LEADER στην Κύπρο ενθαρρύνει τις τοπικές κοινότητες να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, προωθώντας μια προσέγγιση “από κάτω προς τα πάνω” που λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες και ευκαιρίες των τοπικών περιοχών. Αυτή η συμμετοχική προσέγγιση είναι σύμφωνη με τις αρχές της ΚΑΠ, η οποία δίνει έμφαση στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, την τοπική γνώση και τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη.

Συμπερασματικά, το πρόγραμμα LEADER στην Κύπρο είναι μια πρωτοβουλία αγροτικής ανάπτυξης που συνδέεται με την ΚΑΠ της ΕΕ. Προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές μέσω μιας προσέγγισης από κάτω προς τα πάνω, ενισχύοντας τις τοπικές κοινότητες και υποστηρίζοντας έργα που συμβάλλουν στους γενικούς στόχους της ΚΑΠ. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης στις αγροτικές περιοχές και συμπληρώνει τα μέτρα της ΚΑΠ που εφαρμόζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.