Σημασία Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)

Η ΚΑΠ αφορά τα τρόφιμα, το περιβάλλον καθώς και την ύπαιθρο και αποτελεί την σύμπραξη μεταξύ της κοινωνίας και της γεωργίας, εξασφαλίζοντας σταθερή προσφορά τροφίμων, διασφαλίζοντας το εισόδημα των γεωργών, προστατεύοντας το περιβάλλον και διατηρώντας ζωντανές τις διάφορες αγροτικές περιοχές.

Ιστορική Αναδρομή της ΚΑΠ

1962
Η γέννηση της ΚΑΠ για παροχή εφοδιασμού τροφίμων στους πολίτες της ΕΕ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα της γεωργίας.
1984
Διαχείριση της προσφοράς, παραγωγή προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς.
1992
Το βάρος της ΚΑΠ μετατοπίζεται από τη στήριξη της αγοράς στην στήριξη των παραγωγών, ενθαρρύνοντας τους να είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.
2003
Στήριξη εισοδήματος στους αγρότες με προϋπόθεση να πληρούν τα πρότυπα για την ασφάλεια τροφίμων, περιβάλλον, υγεία και καλή διαβίωσή των ζώων.
2013
Η πρώτη μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
2021
Επίσημη έγκριση ως προς τη συμφωνία για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ.
2021-2022
Μεταβατική περίοδος του Νομοθετικού Πλαισίου ΚΑΠ 2023-2027. Κάθε χώρα της ΕΕ υπέβαλε το στρατηγικό της σχέδιο για την νέα ΚΑΠ.
2023 - 2027
Τα νέα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ θα υλοποιηθούν. Η έναρξη της νέας ΚΑΠ 2023-2027 έχει οριστεί προς έναρξη υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2023.

Χρονοδιάγραμμα μεταρρύθμισης της ΚΑΠ

2024
Κάθε χώρα της ΕΕ θα υποβάλλει ετήσια έκθεση επιδόσεων και θα πραγματοποιεί ετήσια συνεδρίαση επανεξέτασης με την Επιτροπή.
2025
Η Επιτροπή θα προβεί σε μια πρώτη επανεξέταση των επιδόσεων κάθε στρατηγικού σχεδίου για την ΚΑΠ και θα ζητήσει, εφόσον χρειαστεί, συγκεκριμένες ενέργειες από τις χώρες της ΕΕ.
2026
Ενδιάμεση εξέταση με σκοπό την εξέταση των επιδόσεων της νέας ΚΑΠ.
2027
Δεύτερη επανεξέταση για τις επιδόσεις κάθε στρατηγικού σχεδίου από την Επιτροπή.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Η ΚΑΠ διαιρείται σε δύο πυλώνες και έχει τρεις κύριους τομείς δράσης

Η νέα ΚΑΠ 2023-2027

Η νέα ΚΑΠ είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση του μέλλοντος της γεωργίας, της δασοκομίας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.