€ 454 εκ. στον γεωργικό τομέα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, μέσω του νέου Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027

Έργα, προγράμματα και δράσεις για τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας που ξεπερνούν τα 450 εκατομμύρια ευρώ, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους για την περίοδο 2023-2027 περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Παρουσιάστηκε στις 10/01/2022 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη, στην παρουσία του αρμόδιου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Καδή, εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων και των επικεφαλής γεωργικών ομάδων.

“Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη πολιτική που εφαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλαμβάνει πέραν του 30% του συνολικού προϋπολογισμού της, δεν είναι επωφελής μόνο για τους αγρότες και τη γεωργική παραγωγή, αλλά επηρεάζει θετικά όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.  Παράμετροι, όπως είναι η ασφάλεια και υγεία των καταναλωτών, η ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της αγροτικής δραστηριότητας στο περιβάλλον, η συνεισφορά του αγροτικού τομέα στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, βρίσκονται στον πυρήνα της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, με στόχους που υιοθετούνται τάχιστα και αποτελεσματικά από τη χώρα μας.  Οι πόροι που θα διατεθούν στον αγροτικό τομέα μέσα από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο, αλλά και μέσα από εθνικούς πόρους, παρέχουν κίνητρα και στήριξη σε όποιον επιθυμεί να ασχοληθεί με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και να υλοποιήσει τις δράσεις και τα μέτρα που προσφέρονται. Προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί και η δημιουργία του μητρώου αγροτών. Κατά αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται το επάγγελμα του αγρότη ή του κτηνοτρόφου.”

Το νέο Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, το οποίο έχει πρόσφατα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περιέχει δράσεις που στοχεύουν:

 • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα,
 • Στη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών μας πόρων,
 • Στην ηλικιακή ανανέωση του γεωργικού πληθυσμού,
 • Στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην ύπαιθρο,
 • Στην τεχνολογική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ικανοποίηση, αφού όπως είπε κατά την τελευταία δεκαετία, οι ευρωπαϊκοί πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής αξιοποιούνται από την Κύπρο στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εξασφαλίζοντας πλήρη απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων. «Το γεγονός αυτό, επιβεβαιώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε και επιδεικνύει η Κυβέρνηση για τους αγρότες, τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της», είπε.

Στην παρουσίασή του ο Υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής χαρακτήρισε το νέο σχέδιο ως την παρακαταθήκη που θα αφήσει η παρούσα Κυβέρνηση για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Γενικοί στόχοι της νέας πολιτικής είναι:

 • η προώθηση ενός ανθεκτικού γεωργικού τομέα,
 • η ενίσχυση του περιβάλλοντος και δράσεις για το κλίμα, καθώς και
 • η ενίσχυση του κοινωνικού ιστού στην ύπαιθρο.

Το πρόγραμμα, είπε, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στις νέες προκλήσεις που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα όπως η πανδημία και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, συνεισφέρει στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στην Πράσινη Συμφωνία και είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης με την κοινωνία, αγροτικές οργανώσεις, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, παραγωγικούς κλάδους και περιβαλλοντικούς φορείς.

Ο κ. Καδής ανέφερε πως το νέο Στρατηγικό Σχέδιο βασίζεται στους εννιά στόχους της ΚΑΠ, που είναι:

 • H υποστήριξη βιώσιμων γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητας για τη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας,
 • Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με έμφαση στην έρευνα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό,
 • Η βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων,
 • Η συμβολή στον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και
 • Η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων.
 • Η συμβολή στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των οικοτόπων,
 • Η προσέλκυση νέων γεωργών και η διευκόλυνση στις επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές,
 • Η προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές, και
 • Η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καδής σε σημαντικές δράσεις του νέου Σχεδίου όπως η αποκατάσταση του γεωργικού δυναμικού από φυσικές καταστροφές, η μείωση του κόστους ενέργειας, μέσω αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου των Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών και η χρηματοδότηση νέων έργων αξιοποίησης ανακυκλωμένου νερού για μείωση της χρήσης επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Επίσης η περαιτέρω μείωση απωλειών των μεγάλων αρδευτικών δικτύων, οι αντισταθμιστικές ενισχύσεις στους γεωργούς για τήρηση υποχρεώσεων έναντι διαταγμάτων περιοχών Natura 2000, η εφαρμογή παρεμβάσεων για νέους γεωργούς, το ευνοϊκότερο πλαίσιο ενισχύσεων για την εγκατάσταση νέων γεωργών στις ορεινές περιοχές και η δέσμευση για σημαντική αύξηση των εκμεταλλεύσεων και των εκτάσεων στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.