Πως η ΚΑΠ 2023-2027 έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με την ΚΑΠ 2014-2020;

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίσσεται συνεχώς με στόχο να ανταποκριθεί καλύτερα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες του γεωργικού τομέα. Ενώ τόσο η ΚΑΠ 2014-2020 όσο και η νεότερη ΚΑΠ 2023-2027 έχουν καθοριστική σημασία για τη στήριξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, η ΚΑΠ 2023-2027 έχει σχεδιαστεί με βελτιώσεις και προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σύγχρονη γεωργία. Ακολουθούν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ΚΑΠ 2023-2027 θεωρείται βελτίωση σε σχέση με την προκάτοχό της:

1. Έμφαση στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα:

Η νέα ΚΑΠ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους περιβαλλοντικούς στόχους και τη βιωσιμότητα, ενθαρρύνοντας πρακτικές που ωφελούν το περιβάλλον, όπως η αγρο-οικολογία, η δέσμευση άνθρακα και η ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Εν αντίθεση, η ΚΑΠ 2014-2020, αν και είχε περιβαλλοντικές συνιστώσες, η νεότερη ΚΑΠ δίνει περαιτέρω προτεραιότητα σε περιβαλλοντικά ζητήματα, ευθυγραμμιζόμενη με της παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης.

2. Δικαιότερη κατανομή των πληρωμών:

Η ΚΑΠ 2023-2027 αποσκοπεί στη διασφάλιση μιας δικαιότερης κατανομής των άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, προωθώντας την ισότητα και μειώνοντας τις εισοδηματικές ανισότητες μεταξύ των γεωργών.

Η ΚΑΠ 2014-2020 είχε ορισμένα μέτρα για τη στήριξη της δικαιότερης κατανομής, αλλά είχε κατα καιρούς επικριθεί για το ότι ίσως να ευνοούσε τις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις έναντι των μικρότερων.

3. Περισσότερη ευελιξία για τα κράτη μέλη:

Η ΚΑΠ 2023-2027 παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στα επιμέρους κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να προσαρμόζουν τα προγράμματα της ΚΑΠ ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες γεωργικές τους ανάγκες και στις περιφερειακές τους συνθήκες, προωθώντας έτσι πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές πολιτικές. Παράλληλα, η ΚΑΠ 2014-2020 ήταν πιο συγκεντρωτική και λιγότερο ευέλικτη, γεγονός που οδήγησε σε ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των διαφόρων γεωργικών τομέων σε διάφορες περιοχές της ΕΕ.

4. Αυξημένη στήριξη για τους νέους γεωργούς:

Η νέα ΚΑΠ 2023-2027 ενισχύει περαιτέρω τη στήριξη των νέων γεωργών, προσφέροντας πρόσθετα κίνητρα, όπως υψηλότερες συμπληρωματικές ενισχύσεις και καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ενθαρρύνοντας την ανανέωση και τη συνέχεια των γενεών στον γεωργικό τομέα. Η προηγούμενη ΚΑΠ 2014-2020 παρείχε στήριξη για τους νέους γεωργούς, αλλά η νεότερη ΚΑΠ ενισχύει αυτές τις πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και τη διατήρηση της επόμενης γενιάς στη γεωργία.

5. Βελτιωμένη αιρεσιμότητα και απαιτήσεις επιδόσεων:

Η ΚΑΠ 2023-2027 εισάγει αυστηρότερες απαιτήσεις περιβαλλοντικής και κλιματικής αιρεσιμότητας για τους γεωργούς προκειμένου να λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, ευθυγραμμίζοντάς τες με τους στόχους βιωσιμότητας.Η ΚΑΠ 2014-2020 αν και διέθετε ορισμένους όρους, η νεότερη πολιτική δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις απαιτήσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και το κλίμα.

Σε γενικές γραμμές, η ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί εξέλιξη της προηγούμενης πολιτικής, με στόχο την αντιμετώπιση των ελλείψεων, την προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις και τη διασφάλιση μιας πιο βιώσιμης, δίκαιης και ευέλικτης γεωργικής πολιτικής που θα ευθυγραμμίζεται με τις τρέχουσες κοινωνικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ενώ αντανακλά τις αυξημένες δεσμεύσεις της ΕΕ για ένα πιο πράσινο, δίκαιο και αποτελεσματικότερο γεωργικό κλάδο.